Ostrzeżenie: Szanowni Państwo! W serwisie internetowym Targów Kielce stosujemy pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych oraz dopasowania treści reklamowych przez Targi Kielce oraz zaufanych partnerów biznesowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. OK

Regulamin Serwisu sacroexpo.online


Spis treści:

1. Definicje

2. Postanowienia Ogólne

3. Konto

4. Zasady publikacji Ogłoszeń

5. Ogłoszenia w ramach opłaty rejestracyjnej na targi Sacroexpo

6. Ogłoszenia płatne

7. Usługi Promowania Ogłoszeń

8. Płatności

9. Bezprawne i niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników

10. Postępowanie reklamacyjne

11. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

12. Postanowienia końcowe

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Usługi Promowania

Załącznik nr 2 - Limity Ogłoszeń

Załącznik nr 3 - Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo

Załącznik nr 4 - Pakiety Business i Premium

1. Definicje

1.            Dzień – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny.

2.            Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.

3.            Targi Kielce S.A. – Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352242, NIP 657-030-98-03 Zarząd której stanowią Andrzej Mochoń – Prezes Zarządu, Bożena Staniak – Wiceprezes Zarządu, z kapitałem zakładowym 65 519 900 zł, Kontakt z Targami Kielce S.A. jest możliwy pod adresem: pomoc@sacroexpo.online lub za pomocą innych wskazanych w Serwisie kanałów komunikacji.

4.            Kategoria – kategoria tematyczna (np. Wyposażenie kosciołów czy Sztuka i muzyka), do której przypisane jest Ogłoszenie. Kategoria może dzielić się na powiązane tematycznie podkategorie.

5.            Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności.

6.            Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Targi Kielce S.A. pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie. Zasady dotyczące Konta zostały określone w punkcie 3 Regulaminu.

7.            Kupujący – Użytkownik dokonujący ze Sprzedającym Transakcji z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu sacroexpo.online.

8.            Limit – przewidziana dla Wystawcy w ramach opłaty rejestracyjnej na targi Sacroexpo liczba Ogłoszeń, które Wystawca może opublikować w Serwisie w danym czasie tzn. od Najbliższej edycji targów do kolejnej edycji targów.

9.            Ogłoszenie –propozycja zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności  zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach sacroexpo. online

10.          Przedmiot – towary lub usługi objęte Ogłoszeniem;

11.          Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.

12.          Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.

13.          sacroexpo.online - prowadzona przez Targi Kielce S.A., na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, dostępna w domenie sacroexpo.online

14.          Serwis – prowadzona przez Targi Kielce S.A. internetowa platforma handlowa dostępna w domienie sacroexpo.online oraz w aplikacji mobilnej sacroexpo.online

15.          Sprzedający – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Serwisie i dokonujący z Kupującym Transakcji

16.          Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikiem a Gościem, dotycząca Przedmiotu w ramach sacroexpo.online

17.          Usługi Odpłatne – odpłatne usługi świadczone przez Targi Kielce S.A. na rzecz Użytkownika, obejmujące m.in.: opublikowanie płatnego Ogłoszenia lub pakietu Ogłoszeń oraz Usług Promowania.

18.          Usługi Promowania – odpłatne usługi promowania Ogłoszeń określone w Załączniku nr 1 “Usługi Promowania”.

19.          Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która uzyskała dostęp po zalogowaniu na Konto do usług świadczonych przez Targi Kielce S.A. w ramach sacroexpo.online, na zasadach określonych w Regulaminie.

20.          Wystawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która wykupiła udział jako uczestnik Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO organizowanych przez Targi Kielce S.A.

21.          Najbliższa edycja – edycja Targów Sacroexpo następująca bezpośrednio po wniesieniu opłaty rejestracyjnej przez Wystawcę.

2. Postanowienia Ogólne

1.            Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji, publikacji Ogłoszeń i nabywania Usług Odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

2.            Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.

3.            Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Targów Kielce S.A., Sprzedawców lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Serwisu oraz Targów Kielce S.A., w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Targów Kielce S.A.

4.            Z zastrzeżeniem licencji udzielonej na rzecz Targów Kielce S.A. zgodnie z punktem 4.3, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi udzielenia zgody na wykorzystywanie praw Targów Kielce S.A. lub praw osób trzecich, o których mowa w punkcie 2.3 ani też nie powinno być interpretowane jako zrzeczenie się tych praw.

5.            Targi Kielce S.A. nie są stroną Transakcji.

6.            W ramach Serwisu możliwe jest:

a.            przeglądanie zawartości Serwisu;

b.            korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności,

c.            publikacja Ogłoszeń w ramach Limitów wskazanych w Załączniku nr 2 ”Limity Ogłoszeń”;

d.            odpłatna publikacja Ogłoszeń poza Limitami;

e.            korzystanie z Usługi Odpłatnej (w tym Usług Promowania).

7.            Usługi przeglądania zawartości Serwisu, Konta oraz publikacji Ogłoszeń w ramach Limitów są świadczone w ramach opłaty rejestracyjnej na Targi Sacroexpo. Pozostałe usługi świadczone są za dodatkowa odpłatnością.

8.            Usługi Dostawy i płatności realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Targi Kielce S.A. nie są stroną.

9.            Targi Kielce S.A. dołożą należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Targi Kielce S.A. zastrzegają sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

•             W sytuacji wystąpienia awarii technicznej Targi Kielce S.A. przedłużą czas emisji odpłatnych Ogłoszeń aktywnych w okresie wystąpienia awarii technicznej o czas trwania awarii technicznej – w przypadku awarii technicznej trwającej ponad 24h.

•             Okres awarii technicznej na potrzeby stosowania punktu powyżej będzie liczony od pierwszego momentu jej wystąpienia. Przedłużenie emisji będzie liczone od momentu, w którym emisja zakończyłaby się na normalnych zasadach (okres przedłużenia będzie dodawany na koniec czasu emisji danego Ogłoszenia w normalnym trybie).

10.          Ogłoszenia emitowane w Serwisie są wyświetlane w układzie chronologicznym, tj. zgodnie z zasadą: im później Ogłoszenie jest opublikowane przez Użytkownika tym wyżej na liście się znajduje, z zastrzeżeniem Usług Promowania. Na stronie głównej Serwisu rotacyjnie emitowane są wyłącznie Ogłoszenia z aktywną Usługą Promowania - Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.

3. Konto

1.            W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Wystawca powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu:

a.            publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami,

b.            obserwowania Ogłoszeń innych Użytkowników;

c.            wysyłania i odbierania wiadomości do innych Użytkowników;

d.            zamówienie Usług Promowania;

e.            zawierania Transakcji;

2.            Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie powiązane z danym numerem NIP.

3.            Rejestracja Konta wymaga:

a.            wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email Użytkownika oraz unikalnego hasła;

b.            zapoznania się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptacji ich postanowień.

4.            Targi Kielce S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

5.            Po wypełnieniu przez Wystawcę danych wymaganych do Rejestracji na adres email wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie Rejestracji Konta, link do aktywacji Konta. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta.

6.            Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, że jest on uprawniony do korzystania z tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Targi Kielce S.A. zastrzega sobie prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów, zgodnie z procedurą określoną w punkcie 9 Regulaminu.

7.            Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Użytkownika.

8.            Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez niepowołane osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Targi Kielce S.A. w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.

9.            Umowa usługi Konta zostaje zawarta na Czas określony z chwilą aktywacji Konta. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem poniższych zasad:

a.            prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;

b.            usunięcie Konta możliwe jest poprzez: przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu na adres email: pomoc@sacroexpo.online lub przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu pisemnie na adres Targów Kielce S.A.;

c.            wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika wygasają pozostałe umowy łączące Targi Kielce S.A. z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu;

d.            rozwiązanie umowy Konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), co oznacza, że uiszczone przez Użytkownika płatności nie będą podlegać zwrotowi. Targi Kielce S.A. nie będą również zobowiązane do zwrotu równowartości niewykorzystanych kwot w ramach Usług Odpłatnych;

10.          Targi Kielce S.A. uprawnione są do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik:

a.            nie jest wystawcą targów Sacroexpo organizowanych przez Targi Kielce S.A. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z dezaktywowanego Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta wysyłając zgłoszenie udziału w Targach Sacroexpo i dokonując wszelkich związanych z tym opłat. Targi Kielce S.A. gwarantują, że dotychczasowa nazwa Użytkownika powiązana z Kontem będzie dostępna do użycia podczas nowej rejestracji;

b.            pomimo uprzedniego wezwania go przez Targi Kielce S.A. do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.

11.          W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Targi Kielce S.A. zastrzegają sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w Ogłoszeniu lub informacji związanych z dokonaną Transakcją w wybrany przez Targi Kielce S.A. sposób. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika nie powiedzie się, Targi Kielce S.A.  mogą zawiesić lub zablokować działanie Konta na zasadach określonych w punkcie 9 Regulaminu.

4. Zasady publikacji Ogłoszeń

1.            Targi Kielce S.A. umożliwiają Użytkownikowi publikację Ogłoszenia w Serwisie. Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza/karty produktu.

2.            Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości w Ogłoszeniu jest również dostępny do publicznej wiadomości jego numer telefonu.

3.            Od momentu opublikowania Ogłoszenia, Sprzedający jest związany jego treścią. Sprzedający może dokonywać zmian treści Ogłoszenia do czasu złożenia oferty przez Kupującego. Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Ogłoszenia. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Ogłoszenia, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwość. Z chwilą publikacji Ogłoszenia (publikacja w sacroexpo.online)  Użytkownik udziela Targom Kielce S.A. niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także u partnerów Targów Kielce S.A. za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu Targi Kielce S.A.  nie mają pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania Ogłoszeń przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Serwisem.

4.            Treść każdego Ogłoszenia powinna spełniać wymogi określone w punkcie 9.1 Regulaminu, być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Targi Kielce S.A.. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:

a.            Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim, nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe (może być dodatkowo sporządzone w języku obcym dostępnym w serwisie);

b.            Użytkownik wybierze, właściwą dla Przedmiotu Kategorię i podkategorię tematyczną, do której Ogłoszenie powinno zostać przypisane;

c.            Użytkownik wskaże cenę łączną w złotych polskich (wskazując kwotę podatku VAT, jeżeli znajduje zastosowanie) oraz ewentualnie wskaże, że do ceny zastosowano upust lub cena za Przedmiot lub usługę jest przedmiotem zapytania lub negocjacji lub Użytkownik dopuszcza możliwość zamiany Przedmiotu na inne dobro lub usługę. Wskazanie ceny nie jest elementem obowiązkowym Ogłoszenia;

d.            treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis Przedmiotu, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech Przedmiotu. Zabronione jest przekazywanie tych informacji z pominięciem Serwisu;

e.            w treści Ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza;

f.             Przedmiotem Ogłoszenia może być jedynie Przedmiot będący w posiadaniu (władaniu) Użytkownika.

g.            jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego Przedmiotu;

h.            konieczne jest wskazanie czy Ogłoszenie dotyczy pojedynczej sztuki, kilku sztuk czy kompletu/pakietu (komplet oznacza zestaw elementów stanowiących jedną całość). Możliwe jest dodanie w treści jednego Ogłoszenia informacji o dostępności Przedmiotu w różnych kolorach, rozmiarach lub różnych, podobnych wersjach

i.             ten sam Przedmiot może być w danym czasie objęty tylko jednym Ogłoszeniem.

5.            W przypadku gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej Kategorii Targi Kielce S.A.  uprawnione są do zmiany Kategorii.

6.            Przedmiotu Ogłoszenia nie może stanowić:

a.            poszukiwanie Przedmiotu;

b.            towar zakazany wymieniony na w Załączniku nr 3 “Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo”, a także jakiekolwiek inne dobro, o ile obrót nim jest wyłączony ze względu na obowiązujące przepisy prawa, dobro pochodzące z kradzieży lub co do którego toczy się spór sądowy lub administracyjny albo też dobro objęte postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzące w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej.

7.            Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez:

a.            kliknięcie w ikonę „Utwórz” lub podobną;

b.            dokonanie płatności (tylko w odniesieniu do Ogłoszeń płatnych).

8.            emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego publikacji i trwa przez okres aktywności Konta Użytkownika, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a.            Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Przedmiotu niż ten, którego dotyczyło pierwotnie;

b.            Użytkownik usunął Ogłoszenie.

9.            W przypadku powzięcia przez Targi Kielce S.A. informacji o wystąpieniu okoliczności wskazanych w punkcie 4.8.a, Targi Kielce S.A. będą uprawnione do usunięcia Ogłoszenia na zasadach określonych w punkcie 9 Regulaminu.

10.          W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie.

11.          Po zakończeniu emisji Ogłoszenia niezależnie od przyczyny, Ogłoszenie może być  zarchiwizowane przez Użytkownika w odpowiedniej zakładce Konta, gdzie dostępne jest dla Użytkownika przez okres aktywności jego konta, chyba że Użytkownik sam usunie zarchiwizowane Ogłoszenie przed upływem tego terminu. Użytkownik powinien we własnym zakresie archiwizować treść Ogłoszenia a także informacje o zawartych Transakcjach.

12.          Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wiadomość Kupującego najszybciej jak jest to możliwe od jej otrzymania.

5. Ogłoszenia opłacone w ramach opłaty rejestracyjnej na targi Sacroexpo

1.            Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana przez Użytkownika w ramach Limitu jest opłacona w ramach opłaty rejestracyjnej na targi Sacroexpo. Limity dla poszczególnych Kategorii oraz sytuacje w których jaki Limit obowiązuje wskazane zostały w pkt. 4 Załącznika nr 2 “Limity Ogłoszeń” .

2.            Użytkownik może posiadać łącznie tyle aktywnych Ogłoszeń opublikowanych jednocześnie ile przypada w ramach Limitu (Ogłoszeń w ramach opłaty rejestracyjnej na targi Sacroexpo).

3.            Użytkownik zostanie poinformowany przez Targi Kielce S.A. o wyczerpaniu Limitu w formie wiadomości dostępnej na Koncie (Panel sterowania/aktualne użycie planu). Publikacja przez Użytkownika w Serwisie kolejnego, ponad limit, Ogłoszenia jest płatna.

6. Ogłoszenia płatne

1.            Publikacja przez Użytkownika płatnego Ogłoszenia w Serwisie jest możliwa po wykupieniu przez Użytkownika:

a.            pojedynczego Ogłoszenia – zgodnie z - Załącznik nr 4 “”Pakiety Business i Premium”;

b.            pakietu Ogłoszeń dostępnego w ofercie Serwisu zgodnie z Załącznikiem nr 4 “Pakiety Business i Premium”, z zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu pakietu Ogłoszeń przed wykorzystaniem Limitu, w pierwszej kolejności wykorzystywany jest pakiet Ogłoszeń.

2.            Aktywacja płatnego Ogłoszenia w Serwisie nastąpi z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku Targi Kielce S.A..


7. Usługi Promowania Ogłoszeń

1.            Użytkownik chcąc zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia może skorzystać z płatnych Usług Promowania w postaci Wyróżnienia Ogłoszenia oraz Wyróżnienia Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 “Usługi Promowania”.

2.            Użytkownik może skorzystać z każdej z Usług Promowania w momencie publikacji Ogłoszenia lub w trakcie jego emisji.

3.            Usługi Promowania oraz ich pakiety są realizowane względem pojedynczego Ogłoszenia, tj. nie jest możliwe wykorzystanie pakietu Usług Promowania do różnych Ogłoszeń.

4.            Targi Kielce S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Usług Promowania, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem lub jego Przedmiotem.

8. Płatności

1.            Użytkownik będzie informowany o aktualnej cenie wybieranych Usług Odpłatnych. Wszystkie ceny podawane w Serwisie lub cennikach zamieszczonych w Załączniku nr 4 ”Pakiety Business i Premium” są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

2.            Płatności dokonywane w Serwisie mogą być dokonywane z góry, tj. w pełnej kwocie wymaganej dla danej Usługi Odpłatnej przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnianych przez Targi Kielce S.A.,.

3.            W przypadku gdy płatność następuje z góry, rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi wraz z publikacją danego Ogłoszenia lub wyboru przez Użytkownika Usługi Odpłatnej.

4.            Świadczenie usług przez Targi Kielce S.A. na rzecz Użytkownika dokumentowane jest fakturami VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.            Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez Usługodawcę faktury VAT, niezwłocznie po każdej zmianie.

6.            Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur VAT jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

7.            Targi Kielce S.A. na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie udostępnia Użytkownikowi faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku .pdf oraz przesłanie ich na adres e-mail wskazany w  ramach Konta. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.

8.            Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość poprzez kontakt z działem faktur Targów Kielce S.A. Wybranie przez Użytkownika udostępnienia faktury VAT w formie papierowej wyklucza możliwość udostępnienia Użytkownikowi faktury w formie elektronicznej, w odniesieniu do usług, które obejmuje faktura w formie papierowej.

9.            W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji płatnego Ogłoszenia z powodu usunięcia tegoż Ogłoszenia przez Użytkownika lub w przypadku gdy doszło do zbycia Przedmiotu albo Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu tegoż Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innego Przedmiotu niż Przedmiot, którego dotyczyło pierwotnie, opłata pobrana za publikację danego Ogłoszenia oraz związanych z nim Usług Odpłatnych za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

10.          Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej Kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające niedozwolone treści, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za emisję płatnego Ogłoszenia oraz związanych z danym Ogłoszeniem Usług Odpłatnych nie będzie zwracana na konto Użytkownika.

9 Bezprawne i niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników

1.            Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do:

a.            niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;

b.            niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;

c.            nieprowadzenia z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu sprzedaży (lub niepodejmowania innych mających podobny skutek działań) Przedmiotów wymienionych Załączniku nr 3 “Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo”, a także innych Przedmiotów, o ile obrót nimi jest wyłączony ze względu na obowiązujące przepisy prawa, a także Przedmiotów pochodzących z kradzieży lub co do których toczy się spór sądowy lub administracyjny albo też Przedmiotów objętych postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzących w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej;

d.            niewprowadzania osób korzystających z Serwisu oraz Targów Kielce S.A. w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących Przedmiotu albo zatajenie istotnych informacji;

e.            powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.

2.            Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zobowiązania określonego w punkcie 9.1 Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności, w tym w szczególności w przypadku publikacji Ogłoszeń i przesyłania wiadomości do innych Użytkowników.

3.            Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści w Serwisie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu Serwisu i bez udziału Targów Kielce S.A., a Targi Kielce S.A. nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

4.            W razie zmian w treści Ogłoszenia dokonanych przez Użytkownika po jego publikacji w Serwisie, Targi Kielce S.A. uprawnione są do edytowania treści niezgodnych z Regulaminem lub usunięcia Ogłoszenia.

5.            Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zgłoszenia Targom Kielce S.A. treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające Targom Kielce S.A. dokonanie weryfikacji Zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności kodu Ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.

6.            W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie Zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Targi Kielce S.A. mogą:

a.            niezwłocznie zablokować daną treść, w tym w szczególności Ogłoszenie, a także związane z nią Usługi Promowania. W przypadku blokady, treść nie będzie widoczna ani dostępna dla osób korzystających z Serwisu ani w panelu Konta danego Użytkownika;

b.            podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;

c.            poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, dostawcę danej treści w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie (w tym treści Zgłoszenia nadużycia po jego zanonimizowaniu o ile wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa), wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu;

d.            postanowienia punktu 9.6.c) nie stosuje się, jeżeli z zawiadomienia właściwego organu publicznego, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa, wynika obowiązek nieujawniania informacji o których mowa w tym punkcie.

7.            W razie poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, Targi Kielce S.A. mogą, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić Konto lub Konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:

a.            zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności, publikować Ogłoszeń ani dokonywać Transakcji.

b.            zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta.

10. Postępowanie reklamacyjne

1.            W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Targami Kielce S.A. na adres: pomoc@sacroexpo.online, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.

2.            Targi Kielce S.A. dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Targi Kielce S.A. usług świadczonych na podstawie Regulaminu.

3.            Reklamację można złożyć wysyłając maila na adres: pomoc@sacroexpo.online lub pisemnie na adres Targów Kielce S.A.

4.            Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, kod Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

5.            Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Targi Kielce S.A. zwrócą się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Targi Kielce S.A., wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.

6.            Targi Kielce S.A. rozpoznają reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 10.5 Regulaminu. Odpowiedź Targów Kielce S.A. w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

11. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1.            Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

2.            Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a.            http://www.uokik.gov.pl/spory_...

b.            http://polubowne.uokik.gov.pl/...

3.            W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 225560332, 225560333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

12. Postanowienia końcowe

1.            Targi Kielce S.A. zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem następujących zasad:

a.            zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych i mogą dotyczyć również zmiany opłat, cenników i warunków Usług Odpłatnych;

b.            o każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu widocznej po prawidłowym zalogowaniu się na Konto;

c.            zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Targi Kielce S.A., nie krótszym niż 7 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie;

d.            zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw Użytkownika związanych z nabytymi Usługami Odpłatnymi. Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

2.            Do Usług Odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.

3.            Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę Konta.

4.            O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Targi Kielce S.A. jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.

5.            Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Targi Kielce S.A. w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

6.            Targi Kielce S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach sacroexpo.online ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Targi Kielce S.A. w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników w ramach sacroexpo.online. Jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach sacroexpo.online, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Towarów, Targi Kielce S.A. ponoszą odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ogłoszeń Targów Kielce S.A.

7.            Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.